Általános szerződési feltételek

Áttekintés

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://befu.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://befu.hu/terms. Ezen weboldalt Horváth I. Róbert működteti. Ezen az oldalon a “mi”, “miénk”, “minket” és “nekünk” kifejezések Horváth I. Róbertre, valamint az ő megbízottjaira, alkalmazottjaira, üzelettársaira vonatkoznak. A weboldalon elérhető szolgáltatások, adatok használta csakis az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával lehetséges. A weboldal szolgáltatásainak, adatainak használata az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül.

1. Weboldal használtának feltételei

A jelen Általáns Szerződési Feltételek elfogadásával a felhasználó kijelenti, hogy nagykorúnak számít a bejelentett lakcíme szerinti jogszabályok értelmébevn, vagy, hogy engedélyezi kiskorú hozzátartójának ezen weboldal használatát. A weboldal nem használható tiltott vagy illegális tevékenység céljából és a weboldal használata közben tilos bármilyen törvény vagy jogszbály megsértése. Az Általános Szerződési Feltételek megszegése a weboldalhoz való hozzáférés azonnali letiltását vonhatja maga után.

2. Általános rendelkezések

Fentartjuk a jogot, hogy bármikor, bárki számára megtagadjuk a hozzáférést a weboldalhoz. A felhasználók megértik és elfogadják, hogy a weboldalon álaluk megosztott információk mások számára is hozzáférhetőek, azok titkosítatlan hálózati kapcsolaton eresztül kerülhetnek továbbításra.

3. Adatok pontossága és naprakészsége

Elhárítunk minden felelőséget a weboldalon található információk pontosságát és naprakészségét illetően. Mindenki csak saját felelősségre használhatja az itt megosztott információkat. Fenntartjuk a jogot a közölt adatok bármikori változtatására, de ugyanakkor nem vagyunk kötelesek frissíteni a weboldalunkon közölt információkat. A felhasználók elfogadják, hogy az ő felelőségük a változások nyomon követése.

4. Szolgáltatás változtatásai

Fenntartjuk a jogot a weboldalunkon elérhető szolgáltatás brmikori, értesítés nélüli módosítására vagy megszüntetésére. Harmadik félnek nem tartozunk felelőséggel emiatt.

5. A szolgáltatás

A weboldalunkon nyújtott szolgáltatás kizárólag online érhető el. Habár mindent megteszünk a közölt adatok pontosságának és naprakészségének érdekében, nem tudjuk azt garantálni. A szolgáltatás ingyenes, annak tovább-értékesítése minden formában tilos.

6. Harmadik fél

A weboldalon kersztül harmadik fél által nyújtott szolgáltatás és tartalom is elérhető. Ezzekkel kapcsolatban semmilyen felelőséget nem vállalunk. Ezen szolgáltatások és tatalmak Aáltalános Szerződési Feltételeit a felhasználók kötelesek megismerni és betartani.

7. Felhasználói tartalom

A felhasználók által, saját kezdemnyezésükre a weboldalon megosztott vagy hozzánk elküldött tartalommal kapcsolatban semmilyen felelőséget nem vállalunk. A felhasználók beleegyeznek, hogy külön engedélyezés nélkül jogunk van ezeket felhasználi, közölni és megosztani bármilyen ellenszolgáltatás vagy fizetés nélkül. Saját hatáskörünkben jogosultak vagyunk indoklás nélkül törölni minden olyan tartalmat, amelyet megosztónak, botránykeltőnek, diszkriminatívnak, uszítónak, vagy egyéb okból elfogadhatatlannak ítélünk meg. Nem tartozunk felelőséggel a felhasználóink által közzétett tartalamk iránt.

8. Személyes adatok

A weboldal használóinak személyes adatainak kezelését az adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően végezzük. Adatvédelmi szabályzatunk a következő linken érhető el: https://befu.hu/privacy.

9. Tiltott tevékenység

Az Általános Szerződési Feltételekbe foglalt egyéb tiltó rendelkezések mellett kifejezetten tilos a weboldal vagy a rajta található információ (a) törvénytelen tevékenységre, (b) mások törvénytelen tevékenységre való felbújtatására, (c) bármilyen helyi, országos vagy nemzetközi törvény, jogszabály vagy rendelkezés megszegésére, (d) szellemi tulajdon megsértésére, (e) szexuális irányultsági, vallási, etnikai, faji, kor szerinti, nemzetiségi hovatartozás szerinti, politikai nézet vagy egészségi, rokkantsági állapot alapján történő zaklatás, rágalmazás, bántás, megfélemlítés, fenyegetés céljára,(f) hamis információ közlésére és megtévesztésre, (g) kártékony kód, vírus feltöltésére, megosztására, a Szolgáltatás, a kapcsolódó rendszerek, más felhasználók elleni károkozásra, (h) személyes információk gyűjtésére, személyekkövetésére, (i) kéretlen levelek és üzenetek küldésére, automatizált adatgyűjtésre, (j) bármilyen gyűlölködő, obszcén vagy megosztó tevékenységre (k) a weboldal, a szolgáltatás vagy brmilyen kapcsolódó rendszer elleni támadásra használni. Fenntartunk magunknak minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése írásos hozzájárulásunk nélkül. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályok megsértése esetén a weboldalhoz és az általa nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférést bármikor megtagadjuk.

10. Felelősségválalás, garancia

Nem igérjük és nem garantáljuk a weboldal hibátlan és megszakításmentes műkődését, az itt közölt adatok pontosságát és érvényességét. Fentartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül módosítsuk, megszakítsuk, határozatlan időre felfüggesszük vagy végelegesen megszüntessük a weboldalt és az általa nyújtott szolgáltatást. A felhasználók elfogadják, hogy a weboldalt és az általa nyújtott szolgáltatást saját felelőséégükre teszik. Nem vagyunk felelősek a weboldal és a szolgáltatás használatából eredő károkért, sérülésekért, veszteségekért, sérelmekért.

11. Ingyen sör

Az első három nagykorú személy, aki megkeres minket az Általános Szerződési Feltételek ezen pontja alapján, egy korsó vagy egy üveg sört kap az egyénileg egyeztetett helyen és időpontban.

12. Kárpótlás

A felhasználók a weboldal használtaával elfogadják, hogy nem hibáztatnak, vádolnak és nem perelnek minket kártérítésért ezen Általános Szerződési Feltételek megszegéséből eredő büntetés, bírság vagy perköltség miatt.

13. Elkülöníthetőség

Amennyiben ezen Általános Szerződési Feltételek bármelyik része türvénytelennek, alkalmazhatalannak vagy érvényesíthetelennek bizonyul az Általános Szerződési Feltételek többi része továbbra is érvényes marad.

14. Érvényesség, elállás

Jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt felelőségek és kötelezettségek az Általános Szerződési Feltételek megszünte után is érvényesek. A felhasználók elállhatnak ezen szerződéstől azáltal, hogy nem használják tovább a weboldalt és az általa nyújtott szolgáltatást. Amennyiben úgy ítéljük, hogy egy felhasználó megszegte jelen Általános Szerződési Feltételeket fenntartjuk a jogot, hogy további értesítés nélkül megtagadjuk a felhsználó számára a webolal és az általa nyújtott szolgáltatás használatát.

15. Teljesség

Amennyiben egyes esetekben nem foganatosítjuk az Általános Szerződési Feltételek megszegésének következményeit az nem jelenti azt Általános Szerződési Feltételek érvénytelenségét. Az Általános Szerződési Feltételek felülír minden más szóbeli vagy írott megegyezést, ajánlatot, korábbi Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételekben található esetleges kétértelműség, értelmezhetőség nem hozható fel ellenünk.

16. Jogvita

Esetleges vitás ügyeinket békés úton próbáljuk rendezni. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötjük a Budapest, II. kerületi Bíróság illetékességé

17. Általános Szerződési Feltételek módosítása

Az Általános Szerződési Feltételek változtatás jogát fenntartjuk. Az felhasználó felelősége az Általános Szerződési Feltételek módosításainak megismerése. A weboldal használta az Általános Szerződési Feltételek módosításainak elfogadását jelenti. Ez az oldal mindig az Általános Szerződési Feltételek legfrissebb változatát tartalmazza.

18. Kapcsolat

Az Általános Szerződési Feltételekkel kacsolatos kérdéseket az info@befu.hu emailcímre várjuk.